Conditions / Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen bij, en overeenkomsten van Pro Flyshop zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van Pro Flyshop zijn vrijblijvend en Pro Flyshop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is..
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Pro Flyshop. Pro Flyshop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Pro Flyshop dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
Betaling kan geschieden onder vooruitbetaling, I Deal of Creditcard / Paypal. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van bijschrijving op de bankrekening van Pro Flyshop

Levering


De door Pro Flyshop opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Pro Flyshop verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Reclames en aansprakelijkheid

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Pro Flyshop daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Pro Flyshop de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, en alle bijbehorende documenten, garantiebewijzen en gebruiksaanwijzingen bijgesloten zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan Pro-Flyshop te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Garantie

Indien Pro Flyshop producten aan de afnemer levert, is Pro Flyshop nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Pro Flyshop ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor Consumenten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen. Reclamaties welke door Pro Flyshop na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Pro Flyshop in behandeling te worden genomen.

Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Pro Flyshop dan wel tussen Pro Flyshop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Pro Flyshop, is Pro Flyshop niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Pro Flyshop. 

Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Pro Flyshop ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Pro Flyshop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Pro Flyshop kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.